Обавештење о обради личних података за време трајања чланства у Акционом покрету

Ово обавештење о приватности личних података користи се као Изјава Акционог покрета као руковаоца подацима о личности.

Молимо Вас да прочитате Изјаву о приватности података, пре давања личних података руковаоцу.

Акциони покрет, као удружење грађана, прикупља Ваше личне податке само у својству члана Акционог покрета, искључиво на добровољној основи. Чланство у Акционом покрету је слободно и добровољно. Члан Акционог покрета може, под једнаким условима утврђеним Статутом, постати сваки пунолетан и пословно способан држављанин Републике Србије.

Акциони покрет води евиденцију о својим члановима која обавезно садржи: лично име и презиме, пребивалиште и адресу, јединствени матични број грађана, број контакт телефона, место и датум рођења и мејл адреса; датум учлањивања у Акционом покрету и престанак чланства. Евиденција чланова води се у писаном облику и као јединствена централна електронска база података.

Уколико желите да постанете члан Акционог покрета, а испуњавате услове наведене у Закону о удружењима, прихватате Статут, Програм, циљеве и акте Акционог покрета, потребно је да у приступници за учлањење тачно и истинито попуните податке који се односе на Ваше лично име и презиме, пребивалиште и адресу, јединствени матични број грађана, број контакт телефона, место и датум рођења и датум учлањивања у Акциони покрет.

Подаци који се односе на: национална припадност, стручна спрема, радни статус (да ли је лице запослено, студент, пензионер, предузетник), радно место, фирма у којој је лице запослено, нисте у обавези да учините доступним.

Сврха прикупљања Ваших података је вођење тачне евиденције чланова Акционог покрета. Евиденција служи и за остваривање Ваших права и обавеза као члана Акционог покрета, као што су: да будете бирани и да бирате, да равноправно учествујете у активностима, да будете информисани о активностима, да будете консултовани о политичким темама или да остварујете друга права предвиђена Статутом и општим актима Акционог покрета или обавезе као што су поштовање Статута и одлука органа Акционог покрета, плаћање чланарине, итд.

Обрада свих података користи се само у наведене сврхе.

Евиденција чланова Акционог покрета, са подацима чланова, води се у писаној и електронској форми. Приступ подацима има овлашћено лице у администрацији Акционог покрета. У електронској форми подаци се налазе у посебном софтверу намењеном искључиво за ту сврху. Сви подаци су заштићени посебном шифром. Свака измена, допуна или брисање врши се само на основу захтева даваоца података односно члана, и у складу са Статутом. Све ове радње врше се на основу писменог захтева члана или надлежног органа Акционог покрета.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право да буде обавештен о обради података (члан 19. Закона о заштити података о личности), право на увид (члан 20. ЗЗПЛ), право на копију (члан 21. ЗЗПЛ), као и сва остала права предвиђена законом.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право да опозове дозволу за обраду података, као и да буде обавештен о последицама таквог опозива.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право на заштиту у случају недозвољене обраде.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право на заштиту у свим другим околностима чије би несаопштавање лицу на које се односе подаци, односно другом лицу било супротно савесном поступању.

Потписивањем приступнице, својим потписом добровољно прихватате начин и сврху обраде података у складу са чланом 10. ЗЗПЛ, под горе наведеним условима.